สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

  • what is next

คณะ / วิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน สุขน้อย
ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน สุขน้อย ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ศาสตราจารย์"ในสาขาวิชาเคมี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2559   ...

Current

KMITL

งานบริการนักศึกษา

Service
Top