สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

  • KMITL Top 3

กิจกรรม

23 Jan
  • ไม่มีกิจกรรม

คณะ / วิทยาลัย

News Information

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ได้การรับรองมาตรฐาน ISO 9001, ISO/IEC 20000-1 และ ISO/IEC 27001
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (11 มค.62) ได้รับมอบเกียรติบัตรรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO/IEC 20000-1:2011 และ ISO/IEC 27001:2013 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ (BSI Group Thailand) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัครินทร์ ...

Current

KMITL

Student Services

Service
Top