Skip to main content

Health & Living

สจล.ร่วมงาน BKK EXPO 2024

วันนี้ (20 มิ.ย. 67) สจล. โดย สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.ชดชนก อัฑฒพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

อบรมการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยในโรงอาหาร

     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยสำนักงานบริหารทรัพย์สินและคณะกรรมการยกระดับและพัฒนาโรงอาหารเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนภายในสถาบัน สจล. จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยในการผลิตและบริการอาหารของโรงอาหารภายใน สจล. ประจำปี

แคแสดฟู้ดการ์ด สุขาภิบาลอาหาร

สจล.จัดโครงการแคแสดฟู้ดการ์ด สุขาภิบาลอาหาร และพัฒนาด้านคุณภาพความสะอาดและความปลอดภัย เพื่อยกระดับมาตรฐานโรงอาหารของสถาบัน (Green Canteen) ให้กับบุคลากร สจล. เมื่อวันที่ 17

ไข่ไก่สดมาตรฐาน

เปลี่ยนเพราะรัก ปรับเพื่อชาว สจล. 😘

รู้หรือไม่ โรงอาหาร สจล. เราควบคุมภาพวัตถุดิบแล้วนะ ❓

วันนี้หนูอยากรู้...พี่จัดให้ จะพาทุกคนไปเปิดแหล่งวัตถุดิบ โรงอาหาร

Sports facilities

KMITL has many sports facilities for students, staff, and the