Skip to main content

Health & Living

สจล.ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมใส่หมวกกันน็อก

(2 กรกฎาคม 2567) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมใส่หมวกกันน็อก เพื่อความปลอดภัยของเราทุกคน โดยขอความร่วมมือทุกท่านสวมหมวกกันน็อก ในการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์เข้ามาในเขตสถาบัน และบริเวณโดยรอบ

สจล.ร่วมกับเขตลาดกระบัง ลงพื้นที่พัฒนาคลองลำแขก ถนนเลียบมอเตอร์เวย์  เปิดทางน้ำไหล

สจล.ร่วมกับเขตลาดกระบัง ลงพื้นที่พัฒนาคลองลำแขก ถนนเลียบมอเตอร์เวย์  เปิดทางน้ำไหล

(24 มิถุนายน 2567) รศ.สุพจน์ ศรีนิล

สจล.ร่วมงาน BKK EXPO 2024

วันนี้ (20 มิ.ย. 67) สจล. โดย สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.ชดชนก อัฑฒพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

อบรมการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยในโรงอาหาร

     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยสำนักงานบริหารทรัพย์สินและคณะกรรมการยกระดับและพัฒนาโรงอาหารเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนภายในสถาบัน สจล. จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยในการผลิตและบริการอาหารของโรงอาหารภายใน สจล. ประจำปี

แคแสดฟู้ดการ์ด สุขาภิบาลอาหาร

สจล.จัดโครงการแคแสดฟู้ดการ์ด สุขาภิบาลอาหาร และพัฒนาด้านคุณภาพความสะอาดและความปลอดภัย เพื่อยกระดับมาตรฐานโรงอาหารของสถาบัน (Green Canteen) ให้กับบุคลากร สจล. เมื่อวันที่ 17

ไข่ไก่สดมาตรฐาน

เปลี่ยนเพราะรัก ปรับเพื่อชาว สจล. 😘

รู้หรือไม่ โรงอาหาร สจล. เราควบคุมภาพวัตถุดิบแล้วนะ ❓

วันนี้หนูอยากรู้...พี่จัดให้ จะพาทุกคนไปเปิดแหล่งวัตถุดิบ โรงอาหาร

Sports facilities

KMITL has many sports facilities for students, staff, and the