Procurement news

Title Authored on Sort ascending File attachment
ประกาศร่าง TOR งานปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการอาคารเรียนรวมด้านการเป็นผู้ประกอบการ ของคณะบริหารธุรกิจ 2021-12-02
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนรวมเพื่อรองรับการฝึกทักษะฝีมือ (Reskill-Upskill) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 2021-12-02
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารฝึกฝีมือด้านการเกษตร จำนวน 1 รายการ 2021-11-30
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียนรวม ๑๒ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2021-11-30
ประกาศร่าง TOR งานปรับปรุงห้องเรียนรวมเพื่อรองรับการฝึกทักษะฝีมือ (Reskill-Upskill) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 2021-11-26
ประกาศร่าง ราคากลาง งานปรับปรุงห้องเรียนรวมเพื่อรองรับการฝึกทักษะฝีมือ (Reskill-Upskill) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 2021-11-26
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) 2021-11-24
ประกาศราคากลางของงานปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียนรวม 12 ชั้น 2021-11-24
ประกาศร่างขอบเขตของงานปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียนรวม 12 ชั้น 2021-11-24
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการครูช่าง จำนวน 1 รายการ 2021-11-24
ประกาศผู้ชนะ ชุดเครื่องพิมพ์สามมิติสำหรับงานอุตสาหกรรม จำนวน 7 ชุด 2021-11-23
ประกาศผลผู้ชนะ ชุดหุ่นยนต์ฝึกปฏิบัติการเชื่อมโลหะอุตสาหกรรม 2021-11-18
ประกาศประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงห้องเรียนรู้ดิจิทัลทางวิชาการ 2021-11-18
ประกาศราคากลางงานปรับปรุงห้องเรียนรู้ดิจิทัลทางวิชาการ 2021-11-18
ประกาศร่างขอบเขตของงานปรับปรุงห้องเรียนรู้ดิจิทัลทางวิชาการ 2021-11-18
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงเรือนเพาะชำนวัตกรรมการผลืตพืชอย่างชาญฉลาด 2021-11-18
ประกาศราคากลางของงานปรับปรุงโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) 2021-11-16
ประกาศร่างขอบเขตของงานงานปรับปรุงโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) 2021-11-16
ประกาศเผยแพร่ขอบเขตของงาน (TOR) งานปรับปรุงห้องบรรยายรวมและห้องปฏิบัติการฝึกทักษะ (Skill Lab) จำนวน 1 รายการ 2021-11-16
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานปรับปรุงห้องบรรยายรวมและห้องปฏิบัติการฝึกทักษะ (Skill Lab) จำนวน 1 รายการ 2021-11-16