Skip to main content

Procurement news

Title File attachment Authored on Sort ascending
ประกาศประกวดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องตรวจข้อสอบ (OMR) จำนวน 1 เครื่อง 2024-06-18
ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องตรวจข้อสอบ (OMR) จำนวน 1 เครื่อง 2024-06-18
ประกาศราคากลางจ้างควบคุมงานปรับปรุงอาคารปฏิบัติการทักษะสมรรถนะสูง 2024-06-18
ประกาศร่างTOR ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องตรวจข้อสอบ (OMR) จำนวน 1 เครื่อง 2024-06-18
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องตรวจข้อสอบ (OMR) จำนวน 1 เครื่อง 2024-06-18
ประกาศงานจ้างควบคุมงานปรับปรุงอาคารปฏิบัติการทักษะสมรรถนะสูง 2024-06-18
ประกาศประกวดราคาจ้างออกแบบ งานสำรวจและจัดทำแบบก่อสร้างศูนย์สุขภาพสัตว์ KMITL 2024-06-13
ประกาศประกวดราคาจ้างออกแบบ งานสำรวจและจัดทำแบบก่อสร้างศูนย์สุขภาพสัตว์ KMITL 2024-06-13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการ เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ จำนวน 1 เครื่อง 2024-06-13
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการ KMITL Smart Campus ของสำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ 2024-06-13
ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ ชุดเครื่องปรับอากาศสำหรับห้องปฏิบัติการกลาง จำนวน 1 ชุด 2024-06-13
ประกาศร่างขอบเขตงาน ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ ชุดเครื่องปรับอากาศสำหรับห้องปฏิบัติการกลาง จำนวน 1 ชุด 2024-06-13
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการ ชุดฝึกด้านไอโอทีโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์บนระบบเอดจ์ จำนวน 15 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2024-06-12
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาและประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์โครงการ KMITL Smart campus 2024-06-10
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์โครงการ KMITL Smart Campus ของสำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ 2024-06-10
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ ชุดเครื่องปรับอากาศสำหรับห้องปฏิบัติการกลาง จำนวน 1 ชุด 2024-06-10
ประกาศร่างขอบเขตของงานจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการ KMITL Smart Campus 2024-06-07
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริษัททัวร์ในการจัดโครงการทัศนศึกษาบุคลากร ประจำปี 2567 จำนวน 53 คน
2024-06-05
ประกาศราคากลาง เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลขั้นสูง จำนวน 40 ชุด 2024-06-05
ประกาศแผน เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลขั้นสูง จำนวน 40 ชุด 2024-06-05