Skip to main content

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Title File attachment Authored on Sort ascending
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงโรงฝึกปฏิบัติการทดสอบคอนกรีต ภาควิชาวิศวกรรมการโยธา 2024-07-16
ประกาศผู้ชนะ ครุภัณฑ์รายการ ชุดเครื่องปรับอากาศสำหรับห้องปฏิบัติการกลาง จำนวน 1 ชุด 2024-07-15
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการ เครื่องกัดโลหะอัตโนมัติแบบ CNC 3 แกน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2024-07-15
ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้ออุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหวของดวงตา จำนวน 1 เครื่อง 2024-07-15
ประกาศประกวดราคาจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารเรียนรวมพระจอมเกล้า จำนวน 1 รายการ ของคณะวิทยาศาสตร์ 2024-07-12
ประกาศประกวดราคางานจ้างเหมารักษาความปลอดภัยในภาพรวมทั้งสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2568 2024-07-11
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการ เครื่องพับเอ็นซี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2024-07-08
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 4 รายการ 2024-07-08
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบงานสำรวจและจัดทำแบบก่อสร้างศูนย์สุขภาพสัตว์ KMITL 2024-07-08
ประกาศปรับปรุงโรงอาหารคณะวิทยาศาสตร์ 2024-07-08
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อชุดอุปกรณ์พัฒนาระบบการนำเสนองาน จำนวน 1 ชุด 2024-07-05
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างควบคุมงานปรับปรุงอาคารปฏิบัติการทักษะสมรรถนะสูง 2024-07-05
ประกาศจัดซื้อ อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหวของดวงตา จำนวน 1 เครื่อง 2024-07-05
ประกาศราคากลาง
2024-07-05
ประกาศร่าง TOR
2024-07-05
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัย 2024-07-05
ประกาศปรับปรุงหอประชุมจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 2024-07-05
ประกาศปรับปรุงดาดฟ้าและห้องน้่ำ 2024-07-05
ประกาศร่างราคากลางงานจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2568 2024-07-04
ร่างรายละเอียดขอบเขตของงาน TOR งานจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2568 2024-07-04