Skip to main content

News

พิธีพุทธาภิเษกพระมหาสุวรรณปฏิมากรจำลอง

รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรพล ภคศิริ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร สจล. ร่วมพิธีพุทธาภิเษกพระมหาสุวรรณปฏิมากรจำลอง (หลวงพ่อทองคำ)

นายกสภา สจล. กล่าวปาฐกถาพิเศษ ในงาน SET ESG Professionals Forum 2023

SET ESG Professionals Forum 2023

ถึงเวลาเร่งสร้างคน ขยายความร่วมมือ พร้อมเปิด 5 ความท้าทายด้านความยั่งยืนของตลาดทุนไทย