Skip to main content

News

ขอแสดงความยินดี กับนายกันต์ณัฏฐา พลอยแย้ม ในงาน “สะพานสู่ภาษาจีน” ครั้งที่ 22

ขอแสดงความยินดี กับน้องหงหลิน 
นายกันต์ณัฏฐา พลอยแย้ม
นักศึกษาชั้นปีที่ 3  สาขาภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรม คณะศิลปศาสตร์
ได้รับรางวัล “รองชนะอันดับหนึ่ง”

KMITL International Day 2023

“ KMITL’s International Singing Contest” presented by School Of Liberal

AMI Technology Roadmap 2023 กลไกที่สำคัญเพื่อขับเคลื่อนการทำวิจัย และเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง

AMI Technology Roadmap 2023 กลไกที่สำคัญเพื่อขับเคลื่อนการทำวิจัย และเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) จัดโครงการประชุมและสัมมนา

Soft Skills รู้ทักษะตัวเองไว เลือกเรียนได้ก่อนใคร

📖 มัดรวมรายวิชา GenEd 📖
พัฒนา "Soft Skills รู้ทักษะตัวเองไว
เลือกเรียนได้ก่อนใคร" ที่ สจล.

ให้บริการ License Software ฟรี

สำนักบริหารข้อมูลดิจิทัลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ให้บริการ License Software ฟรี สำหรับนักศึกษา และบุคลากร สจล.

เพื่อใช้สำหรับการศึกษาและการวิจัย ดังนี้

ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีและผู้อำนวยการ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดี

  1. ผศ. ดร.พิทักษ์ ธรรมวาริน  ดำรงตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต

"Green University ทิ้ง เทิร์น ให้โลกจำ" ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดการปล่อยก๊าซ CO2

"Green University ทิ้ง เทิร์น ให้โลกจำ" ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดการปล่อยก๊าซ CO2

ผศ.ดร.อาทิตย์ เพชรศศิธร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพ

KMITL BUSINESS SCHOOL

ประกาศการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2566

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

รับสมัครบุคคล สายสนับสนุนวิชาการ

รับสมัครบุคคล

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถาบันประเภทพิเศษ สายสนับสนุนวิชาการ

จำนวน 44 ตำแหน่ง

1.เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา   จำนวน  1  ตำแหน่ง