News

KMITL Virtual Job Fair 2022 (Online)

KMITL Virtual Job Fair 2022 (Online) ระหว่างวันที่ 16 -17 มีนาคม

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน ได้รับรางวัล "ปิยชนน์คนการศึกษา"

บุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร รับรางวัล "ปิยชนน์คนการศึกษา" จาก สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ ครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร (สกสค.)

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.จรงค์ศักดิ์

ขอเชิญบุคลากรร่วมรับฟังการบรรยาย "การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุนวิชาการ"

ขอเชิญบุคลากรทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยาย  "การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุนวิชาการ สจล. : การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย" ในวันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและติดตามการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 35

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและติดตามการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 35

นักศึกษาคณะสถาปัตย์ฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศ TIDA Thesis Awards 2021

ขอแสดงความยินดีกับ นายโสภณัฐ อุตคำ นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและ Best of the Best

แนวทางการเพิ่ม/เปลี่ยน รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการเรียนที่ 2/2564

❗️แนวทางการเพิ่ม/เปลี่ยน❗️ภาคการเรียนที่ 2/2564
รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
-------------------------------------
🛒ลงทะเบียนได้ที่
 https://new.reg.kmitl.ac.th/reg/#/login
💬สอบถามเรื่องการลงทะเบียน
http://m.me/reg.kmitl 
💬สอบถามเรื่องรายละเอียดวิชาศึกษาทั่วไป
http://m.me/gened.kmitl.th

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและติดตามการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 34

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและติดตามการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 34

เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในปัจจุบัน

🔸 การดำเนินการในการจัดการเรียนการสอน

วิทยาเขตชุมพร สจล.เปิดรับสมัครนักศึกษา 2565

เปิดรับสมัครแล้ว💛ปริญญาตรี💙พระจอมเกล้าลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์จังหวัดชุมพร

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

รับผู้ที่จบ ม.6 ปวช

KMITL MIND ROOM

KMITL MIND ROOM ประจำเดือน มกราคม 2565
บริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต โดยนักจิตปรึกษา
"Online Conseling"

รักษาการแทนอธิการบดี สจล.สักการะพระนิรันตราย และพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.4

รศ. ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ #รักษาการแทนอธิการบดี สจล.

พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกันสักการะพระนิรันตราย พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.4

เพื่อความเป็นสิริมงคล

รศ. ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ รักษาการแทนอธิการบดี สจล.

ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ ดำรงตำแหน่ง 

"รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง"

มีผลตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม