Skip to main content

News

ประชุมสัญจร กรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา

          ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนอธิการบดี รองอธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์

KMITL Annual Report

KMITL

Annual Report

อิ่มบุญ อิ่มท้อง อุ่นรัก

อิ่มบุญ อิ่มท้อง อุ่นรัก 💖

รศ. ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร

และนักศึกษา

สจล. ร่วมยกระดับนักวิจัยไทยเป็นแกนนำด้านพลังงานหมุนเวียน

สจล. ร่วมยกระดับนักวิจัยไทยเป็นแกนนำด้านพลังงานหมุนเวียน ในภาคีเครือข่ายสหสาขาระดับนานาชาติ

     (20 มี.ค. 2567) รศ. ดร.คมสัน

KMITL Manangement Plan

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี กับ ศาสตราจารย์ ดร.ปริยาภรณ์  ตั้งคุณานันต์

เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ตั้งแต่วันที่ 20

ค่ายคณิตศาสตร์

โครงการ MATH Adventure@SCIENCE KMITL 
“ค่ายเพิ่มศักยภาพ สร้างมูลค่า Portfolio ด้วย กิจกรรมความรู้ คณิตศาสตร์และการประกอบอาชีพ" 

ร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาจาก KOSEN KMITL

     รศ. ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สจล.  ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันโคเซ็นแห่ง สจล. ซึ่งเป็นนักเรียนรุ่นที่

ว.การบิน เปิดบ้านต้อนรับ นักศึกษาจากสิงคโปร์

 

ผศ. ดร.เสริมศักดิ์ อยู่เย็น คณบดี และ ผศ. ดร.ปิติทัศน์ อิสริยะภิญโญ รักษาการแทนรองคณบดี

4+1 เรียนต่อ ป.โท

คณะอุตสาหกรรมอาหาร สจล.

เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2567

สำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะอุตสาหกรรมอาหาร

🔸หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต