Skip to main content

News

เล่าข่าว สจล.

🚩ประเด็นข่าว รายการ “เล่าข่าว สจล.” Ep.61 วันที่ 1-7 เมษายน 2567

h

TCAS2 คณะอุตสาหกรรมอาหาร

คณะอุตสาหกรรมอาหาร Review จัดเต็มเครื่องมือวิเคราะห์​ทางเคมีอาหาร (Food Chemistry​ Laboratory)

🔍Facilites เครื่องมือครบครันที่ทันสมัย ครอบคลุมและตอบโจทย์ในด้านอาหาร พร้อมให้น้องๆ

ประกาศรายชื่อ

 
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฉบับที่ ๔/๒๕๖๗
เรื่อง รายชื่อผู้ที่คณะกรรมการสรรหาเห็นสมควร
ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเสนอต่อสภาสถาบันพิจารณา

นักศึกษาทุน Transfer รุ่นแรก จากสถาบันโคเซ็นแห่ง สจล.

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุน Transfer รุ่นแรก จากสถาบันโคเซ็นแห่ง สจล.

จบการศึกษาจากสถาบันโคเซ็นแห่งประเทศญี่ปุ่น 

โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
1. นางสาวลลิษภัทร รอดศรีสมุทร

IAMBEST

"IAMBEST"

ขอเชิญส่งบทความวิจัย

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5

The 9ᵗʰ

สจล.ลงพื้นที่ด่านช้างติดตามความคืบหน้าจัดสร้างลานดูดาวและศูนย์การเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์

ลงพื้นที่ด่านช้างติดตามความคืบหน้าจัดสร้างลานดูดาวและศูนย์การเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ 

          รศ.ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สจล

Sensor x

คณะวิทยาศาสตร์ สจล. ร่วมกับ Vernier Science Education เปิดตัวกิจกรรม 

Sensor x Science

ประชุมสัญจร กรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา

          ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนอธิการบดี รองอธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์

KMITL Annual Report

KMITL

Annual Report