News

ภาพบรรยากาศ พิธีมอบเนกไท และเข็มพระมหามงกุฎ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ สจล.

ภาพบรรยากาศ พิธีมอบเนกไท และเข็มพระมหามงกุฎ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ สจล.

8 กันยายน 2565

ดร.บุญธรรม หาญพาณิชย์ ศิษย์เก่าเกียรติยศ

ดร.บุญธรรม หาญพาณิชย์
กรรมการ-รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงพยาบาลรัตนาธิเบศร์ จำกัด

ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลในนาม “โรงพยาบาล เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

ศ. ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ศิษย์เก่าเกียรติยศ

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
อดีตอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

The Disruptor เมืองไทย
ผู้ก่อตั้ง โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

บรรยากาศ พิธีมอบเนกไท และเข็มพระมหามงกุฎ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

บรรยากาศ พิธีมอบเนกไท และเข็มพระมหามงกุฎ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล.

ณ อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถาบันขอยินดีกับลูกพระจอมทุกท่าน

สจล. เปิดตัว “ KMITL UApp ”

สจล. เปิดตัว “ KMITL UApp ”

✨แอปพลิเคชันที่ช่วยให้การใช้ชีวิตของน้อง ๆ นักศึกษาในรั้ว สจล

พิธีมอบเนกไท และเข็มพระมหามงกุฎ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

ภาพบรรยากาศ พิธีมอบเนกไท และเข็มพระมหามงกุฎ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล.

7 กันยายน 2565

พิธีมอบเนกไท และเข็มพระมหามงกุฎ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ

ชมภาพบรรยากาศ พิธีมอบเนกไท และเข็มพระมหามงกุฎ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สจล.

7 กันยายน 2565

ภาพบรรยากาศ พิธีมอบเนกไท และเข็มพระมหามงกุฎ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ภาพบรรยากาศ พิธีมอบเนกไท และเข็มพระมหามงกุฎ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล.

7 กันยายน 2565

ภาพบรรยากาศ วันลูกพระจอม สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 

ภาพบรรยากาศ วันลูกพระจอม สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 

ในงานพิธีมอบเนกไท และเข็มพระมหามงกุฎ ได้รับเกียรติจากนายกสภาสถาบัน ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

สจล. ร่วม MOU การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนแบบสหสถาบัน

ผศ. ดร.ณัฐนนท์ ไพบูลย์ศิลป์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง ผู้แทนสถาบันเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนแบบสหสถาบัน ระหว่างสถาบันภาคี มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาวิจัยในคนในประเทศไทย (มสจท.) และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เมื่อวันที่

พิธีมอบเนกไท และเข็มพระมหามงกุฎ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะศิลปศาสตร์

ประมวลภาพพิธีมอบเนกไท และเข็มพระมหามงกุฎ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะศิลปศาสตร์ สจล.

7 กันยายน 2565 เวลา

พิธีมอบเนกไท และเข็มพระมหามงกุฎ ตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

พิธีมอบเนกไท และเข็มพระมหามงกุฎ ตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

ณ อาคารเรียนรวม คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ 7