News

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม การบริหารความเสี่ยงฯ

ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร เรื่อง "การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน , จริยธรรมสำหรับผู้บริหาร, และกฎหมายสำหรับผู้บริหาร" เพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร ในการบริหารจัดการ เพื่อขับเคลื่อนสถาบันฯ

เปิดให้บริการตรวจภาษาอังกฤษบทความวิชาการ

สำนักงานบริหารวารสารวิชาการ เปิดให้บริการตรวจภาษาอังกฤษบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารและการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ให้กับ อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรภายในสถาบัน โดย Dr. Mark

กำหนดรับบัตรนักศึกษาใหม่

นศ.ปี 1 ดาวน์โหลด “KMITL UApp” รับบัตรนักศึกษา พร้อมลุ้นรับรางวัลพิเศษ

นักศึกษา ชั้นปีที่ 1

สจล. ผนึกความร่วมมือ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. พัฒนาระบบรางไทย ดันเป็นฮับแห่งอาเซียน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จํากัด เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และงานวิจัย

สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เปิดศูนย์การเรียนรู้เกษตรแบบครบวงจร

สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ได้รับเกียรติจากนายกสภาสถาบัน ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิติยารักษ์ และทีมผู้บริหาร สจล. เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เกษตร ทั้งโครงงานวิจัยและนวัตกรรมตามนโยบาย

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Code Your Future Hackathon 2022

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาของภาควิชาสถิติ ทีม Schmetterling ที่ได้รับรางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (1st Runner-up) ในงาน Code Your

ขอเชิญนักศึกษา ร่วมส่งผลงานประกวดไอเดียอาหารแห่งอนาคต

ขอเชิญนักศึกษา ร่วมส่งผลงานประกวดไอเดียอาหารแห่งอนาคต เพื่อร่วมเป็น 1 ใน 21 ทีมตัวแทนประเทศไทย นำเสนอเมนูอาหารแห่งอนาคตให้กับผู้นำ APEC

ดาวน์โหลด KMITL UApp

สจล. ชวน Freshy และ นักศึกษาทุกชั้นปี ดาวน์โหลด “KMITL UApp”

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ

วันลูกพระจอม

พิธียกย่องเชิดชูเกียรติ 25 ปี

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ นายกสภาสถาบัน และรองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการแทนอธิการบดี ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถาบัน #ครบ25ปี

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร คว้าชนะเลิศการประกวด Digital Poster

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปิยฉัตร แพน้อย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลชัย กุลตวนิช อาจารย์ที่ปรึกษา จากสาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร

Quick Win Meet & Talk 2022 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมผู้บริหารของสถาบันร่วมพบปะพูดคุยแนวทางนโยบายการขับเคลื่อนสถาบัน ชูนโยบาย Quick Win Meet &