ศ.ปราโมทย์ วาดเขียน

ศาสตราจารย์

โปรดเกล้าอธิการบดี สจล.

สจล.

นาฬิกา

*