Skip to main content

BE Boat เรือไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

BE Boat

BE Boat เรือไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการวิจัย เพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการท่องเที่ยว และเพื่อชุมชน

.

BE Boat เรือไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการวิจัย เรือไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ BE Boat (Battery Electric Boat) ผลงานจากทีมวิจัยวิศวลาดกระบัง นำโดย รศ.พิชิต ลำยอง และความร่วมมือในการสนับสนุนทุนวิจัยจากบริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด

ร่วมสร้างนวัตกรรมต้นแบบเรือไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่สามารถใช้พลังงานไฟฟ้าโซลาร์เซลล์เข้ามากักเก็บไว้ในแบตเตอรี่ โดยมีเป้าหมายในการใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์เป็นตัวหลักในการขับเคลื่อน โดยการทดสอบการเดินทางในทะเลไทยสู่เกาะมุก จ.ตรัง

BE Boat เรือไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ลดเสียงรบกวน ไม่มีกลิ่นน้ำมัน ส่งผลสู่การพัฒนานวัตกรรมเรือไฟฟ้าต้นแบบ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของชุมชนเกาะมุกด์น่าอยู่อย่างยั่งยืน เพิ่มรายได้ทางเศรษฐกิจ ไปพร้อมกับการรักษาสิ่งแวดล้อม ใส่ใจพลังงานสะอาด เข้ามาท่องเที่ยว และพัฒนาชุมชนไปพร้อมกัน

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page