Skip to main content

นศ.วิศว คว้า 5 รางวัล จากการแข่งขัน TRRN Railway Challenge 2024

KMITL

ขอแสดงความยินดีกับ น้อง ๆ ทีม RTE-KMITL จากวิศวกรรมขนส่งทางราง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในโอกาสคว้า 5 รางวัล จากการแข่งขัน TRRN Railway Challenge 2024 เมื่อวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

--------------------

** รางวัลที่ได้รับมีดังนี้

1.🥇ชนะเลิศ (ร่วม 5 ทีม)

Reliability challenge (ความน่าเชื่อถือของรถ)

2.🥈รองชนะเลิศ

Riding comfort challenge (รถวิ่งได้นุ่มนวล)

3.🥈รองชนะเลิศ

Innovation challenge (นวัตกรรมของรถ)

4.🥈รองชนะเลิศ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

Poster challenge (ประกวดการทำโปสเตอร์พรีเซ้นท์)

5.🥈รองชนะเลิศ

PR challenge (จำนวนกดไลก์ของแฟนเพจ)

😘ขอบคุณทุกแรงกดไลก์ กดเลิฟ

----------------------

**รายชื่อสมาชิกในทีมและอาจารย์ที่ปรึกษา

*ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

- ผศ.ดร.มนต์ศักดิ์ พิมสาร

- ผศ.ดร.จิตราภรณ์ วงศางาม

- ดร.กลวัชร เฉลิมพงศ์

- ดร.ภานุกร กรุสวนสมบัติ

* รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1

1. น.ส.ณัฐกานต์ ชูคันหอม

2. น.ส.ณัชชา บางน้อย

3. น.ส.ชนนิกานต์ เทพวัง

4. น.ส.พัทธนันท์ พัฒนกิจการุณ

5. นายวีรวุฒ ทรงบรรดิษฐ์

*รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่2

1. นายจักรภัทร สุขสมบูรณ์ธนา

2. นายชิษณุพงศ์ สงไข

3. นายตุลยวัตร อารมย์สุข

4. นางสาวพรปภา ก.ศรีสุวรรณ

5. นายปัณณธร ฮีมินกูล

*รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 3

1. นาย คินภร ทัศนงาม

2. นาย ตรีจิตร เหลี่ยมสมบุญ

3. นาย สรชัช เทศสวัสดิ์

4. นางสาว จิตติมา มากมาย

5. นายสายฟ้า ดวงจันทร์

6. นายภาคิน สุปัญจนันท์

7. นางสาวพลอยวรีย์ สุวรรณชาติ

8. นางสาวกัญญารัตน์ พร้อมพรั่ง

9. นายภารุจ เธียรพิบลูย์

10. นางสาว ลภัสรดา สิริโพธิประภาณ

11. นายณภัทร โดยคำดี

12. นางสาววรรณพร อยู่ผาสุข

13. นายธน อับดุลสลาม

14. นายพลกาญจน์ ศรีคำพร

15. นายชยณัฐ เกรียงธนบดี

16. นายศิรสิทธิ์ บุระขันธ์

17. นายปัณฑ์ธร มณีรัตน์

18. นายณัชสินธุ์ วิชัยโย

19. นายธนานันต์ กองปัญญา

20. นายวรภพ ฉิมพลี

21. นายพงศ์พล พวงขาว

22. นายณัฏฐกฤศ นพพันธ์

23. นางสาวศมนกนก หมัดรวม

24. นายนลธวัช รัตนวัน

*รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4

1. นายจิรา จริยะวรกุล

2. นายแทนไท ชัยบุรินทร์

3. นายปุณยวัจน์ มั่นศรี

ที่มา : FB : KMITL School of Engineering

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page