Skip to main content

School of Science

School of Science

13.7274304, 100.7724534

คณะวิทยาศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หลักสูตร

Insurance

HIGHLIGHT TOPICS

 • หลักการประกันภัย
 • คณิตศาสตร์ประกันวินาศภัย
 • คณิตศาสตร์ประกันชีวิต
 • การพิจารณารับประกันภัยและการจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 • หลักการจัดการความเสี่ยงและการประกันภัย

รายละเอียดเล่มหลักสูตร คลิกที่นี่
ประกาศรับสมัคร

ค่าเรียนโดยประมาณ
19,500
บาท/เทอม

POLYMER TECHNOLOGY

HIGHLIGHT TOPICS

 • เคมีพอลิเมอร์
 • โครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์
 • กระบวนการแปรรูปพอลิเมอร์
 • การพิสูจน์เอกลักษณ์วัสดุและการทดสอบ

รายละเอียดเล่มหลักสูตร คลิกที่นี่
ประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่ 

ค่าเรียนโดยประมาณ
บาท/เทอม

Applied Statistics

ทำไมต้องเรียน วท.บ. สถิติประยุกต์ ?

สถิติศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์แขนงหนึ่งที่ศึกษาการวางแผน เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลอย่างเป็นระบบเพื่อช่วยในการวางแผน ตัดสินใจแก้ปัญหาและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ

ค่าเรียนโดยประมาณ
19,000
บาท/เทอม

Industry Physics

ทำไมต้องเรียน วท.บ. ฟิสิกส์อุตสาหกรรม ?

หลักสูตรฟิสิกส์อุตสาหกรรม (Industrial Physics Program) เป็นหลักสูตรที่ออกแบบเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะต่างๆให้กับผู้เรียน ซึ่งตอบโจทย์ความต้องการของบริษัทและอุตสาหกรรม

ค่าเรียนโดยประมาณ
19,000
บาท/เทอม

Applied mathematics

ทำไมต้องเรียน วท.บ. คณิตศาสตร์ประยุกต์ ?

การเรียนสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ จะสามารถสอนให้นักศึกษารู้จักการคิดโดยยึดตรรกะ หรือการคิดที่มีเหตุมีผล สามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้จากการเรียน ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง โดยมีหลักการที่ถูกต้อง

ค่าเรียนโดยประมาณ
19,000
บาท/เทอม

Computer Science

ทำไมต้องเรียน วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ?

 1. หลักสูตรนี้ฝึกให้ ใจสู้ ใฝ่รู้ สู้งาน แข่งขันกับตนเอง
 2. หลักสูตรสร้างนักพัฒนามืออาชีพด้านดิจิทัลรองรับการพัฒนาประเทศไทย
ค่าเรียนโดยประมาณ
19,000
บาท/เทอม

Industry microbiology

ทำไมต้องเรียน วท.บ. จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ?

จุลินทรีย์เป็นแหล่งทรัพยากรที่มีความหลากหลายและสำคัญของประเทศ ปัจจุบันมีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการคัดเลือก และพัฒนาสายพันธุ์จุลินทรีย์ให้มีศักยภาพในการผลิตสารมูลค่าสูงขึ้น เพื่อนำจุลินทรีย์มาใช้ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรมอาหาร การเกษตร และสิ่งแวดล้อม

ค่าเรียนโดยประมาณ
19,000
บาท/เทอม

Biotechnology

ทำไมต้องเรียน วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ ?

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ครอบคลุมถึงเทคโนโลยีโดยการนําความรู้และวิธีการ ตลอดจนกลไกจากเครื่องมือทางด้านต่างๆ ของวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับสิ่งมีชีวิต ชิ้นส่วน

ค่าเรียนโดยประมาณ
19,000
บาท/เทอม

Industrial chemistry

ทำไมต้องเรียน วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม ?

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมีอุตสาหกรรม เป็นหลักสูตรที่มีความทันสมัย มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้านเคมีและเคมีอุตสาหกรรม ตอบความต้องการของตลาดแรงงาน โดยคำนึงถึงทักษะของตลาดแรงงานในอนาคต

ค่าเรียนโดยประมาณ
19,000
บาท/เทอม

Environmental Chemistry

ทำไมต้องเรียน วท.บ. เคมีสิ่งแวดล้อม ?

จากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจ และบริการ มีการนำทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในขณะเดียวกันก็มีการปลดปล่อยมลพิษลงสู่สิ่งแวดล้อมเช่นกัน จนเกิดเป็นปัญหาหลักในระดับประเทศ ปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภทถูกกำหนดโดยภาครัฐให้มีการบำบัดมลพิษก่อนปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม

ค่าเรียนโดยประมาณ
19,000
บาท/เทอม