Skip to main content

School of Science

Applied Statistics

ทำไมต้องเรียน วท.บ. สถิติประยุกต์ ?

สถิติศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์แขนงหนึ่งที่ศึกษาการวางแผน เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลอย่างเป็นระบบเพื่อช่วยในการวางแผน ตัดสินใจแก้ปัญหาและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ธุรกิจ รวมถึงอุตสาหกรรม นอกจากเรียนรู้หลักการเลือกระเบียบวิธีทางสถิติ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่สอดคล้องกับระเบียบวิธีทางสถิติดังกล่าว เช่น Big Data, Business Intelligence และ Data Visualizationเป็นต้น เพื่อตอบโจทย์การขับเคลื่อน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพตามทิศทางเป้าหมายของประเทศ

ทำไมต้องเรียน วท.บ. สถิติประยุกต์ ที่ สจล. ?

ได้มุ่งเน้นในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทั้งในด้านทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านสถิติศาสตร์ การวิจัยดำเนินงาน โดยบูรณาการความรู้กับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ และการบริหารจัดการ เสริมด้วยวิชาเลือก 3 กลุ่ม คือ กลุ่มสถิติ กลุ่มวิทยาการตัดสินใจ และ กลุ่มการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ ตลอดจนมีโอกาสเข้าร่วมฝึกงานกับองค์กรต่างๆ ที่มีชื่อเสียงซึ่งมีความร่วมมือกับภาควิชาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านธุรกิจ อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ สามารถปฏิบัติงานตอบสนองความต้องการของตลาดงานในอนาคตได้

โอกาสในการหางาน

“อาชีพ
นักวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เงินเดือนขั้นเริ่มต้นประมาณ 18,000 – 25,000 บาท
เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ เงินเดือนขั้นเริ่มต้นประมาณ 18,000 – 25,000 บาท
เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต เงินเดือนขั้นเริ่มต้นประมาณ 18,000 – 25,000 บาท
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เงินเดือนขั้นเริ่มต้นประมาณ 18,000 – 25,000 บาท
นักวิจัย เงินเดือนขั้นเริ่มต้นประมาณ 18,000 – 25,000 บาท
นักสถิติประกันภัย เงินเดือนขั้นเริ่มต้นประมาณ 20,000 – 40,000 บาท
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ เงินเดือนขั้นเริ่มต้นประมาณ 18,000 – 25,000 บาท
โปรแกรมเมอร์ เงินเดือนขั้นเริ่มต้นประมาณ 18,000 – 25,000 บาท
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล เงินเดือนขั้นเริ่มต้นประมาณ 20,000 – 40,000 บาท
นักวิเคราะห์การวิจัยดำเนินงาน เงินเดือนขั้นเริ่มต้นประมาณ 18,000 – 25,000 บาท
นักวิเคราะห์วิจัยทางการตลาด เงินเดือนขั้นเริ่มต้นประมาณ 18,000 – 25,000 บาท
นักวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติธุรกิจ เงินเดือนขั้นเริ่มต้นประมาณ 18,000 – 25,000 บาท
ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ เงินเดือนขั้นเริ่มต้นประมาณ 18,000 – 25,000 บาท
ครู อาจารย์ เงินเดือนขั้นเริ่มต้นประมาณ 15,000 – 18,000 บาท”

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

19,000
บาท/ภาคการศึกษา
Waiting API ...

การติดต่อ

13.7274304, 100.7724534

คณะวิทยาศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ชื่อปริญญา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

Bachelor of Science

School of Science

Applied Statistics

คุณสมบัตรผู้สมัคร

วุฒิมัธยมศึกษาปีที่6