Skip to main content

School of Science

Industry Physics

ทำไมต้องเรียน วท.บ. ฟิสิกส์อุตสาหกรรม ?

หลักสูตรฟิสิกส์อุตสาหกรรม (Industrial Physics Program) เป็นหลักสูตรที่ออกแบบเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะต่างๆให้กับผู้เรียน ซึ่งตอบโจทย์ความต้องการของบริษัทและอุตสาหกรรม เป็นหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศ มุ่งเน้นถ่ายทอดความรู้เพื่อให้บัณฑิตจบมาแล้วสามารถปฏิบัติงานได้ทันที

ทำไมต้องเรียน วท.บ. ฟิสิกส์อุตสาหกรรม ที่ สจล. ?

ภาควิชาฟิสิกส์ ได้เปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีรุ่นแรก ในปี พ.ศ. 2525 ในหลักสูตร วท.บ.ฟิสิกส์ประยุกต์ โดยจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาที่มีความสนใจในสาขาฟิสิกส์ วิศวกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ มีเป้าหมายเพื่อผลิตบัณฑิตและนักวิจัยขั้นสูงให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะทางฟิสิกส์ประยุกต์ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้งานได้จริงในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องได้ รวมถึงการสรรสร้าง นวัตกรรมและพัฒนาวิทยาการใหม่ๆ โดยการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงให้มีประสิทธิภาพ และมีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน ในปี พศ. 2564 ภาควิชาได้ปรับปรุงหลักสูตร วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์ ใหม่เป็นหลักสูตร วท.บ. ฟิสิกส์อุตสาหกรรม โดยเริ่มเรียนในเดือนสิงหาคม 2564 เป็นต้นไป โดยหลักสูตรฟิสิกส์อุตสาหกรรม (Industrial Physics Program) เป็นหลักสูตรที่ออกแบบเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะต่างๆ ให้กับผู้เรียน ซึ่งตอบโจทย์ความต้องการของบริษัทและอุตสาหกรรม เป็นหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศ มีการจัดการเรียนการสอน ที่ให้ความรู้เทคโนโลยีด้านฟิสิกส์ที่รองรับความต้องการของอุตสาหกรรม นอกจากนี้หลักสูตรมีความร่วมมือกับหลักสูตร วศ.ม. สาขาวิชาไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรสหวิทยาการ) เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเลือกเรียนกลุ่มรายวิชาที่สอดคล้องกับการศึกษาต่อในระดับสูงกับหลักสูตร วศ.ม. สาขาวิชาไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ซึ่งนักศึกษาจะได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จะทีมผู้สอนทั้งสองหลักสูตรร่วมกัน และสามารถเทียบโอนรายวิชากับหลักสูตร สำหรับนักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปได้

โอกาสในการหางาน

“อาชีพ
นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรนี้จะมีโอกาสได้รับการถ่ายทอดความรู้จากบุคลากรของสถาบันและจากบุคลากรที่มาจากหน่วยงานอุตสาหกรรม สามารถเข้าร่วมฝึกงานและสหกิจศึกษากับหน่วยงานอุตสาหกรรมที่มีความร่วมมือกับหลักสูตร และมีโอกาสในการทำงานกับหน่วยงานอุตสาหกรรมด้าน เครื่องมือวัด อุตสาหกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์ และ อื่นๆ ทั้งในหน่วยงานเอกชนและรัฐบาล ตัวอย่างเช่น

นักธุรกิจด้านเทคโนโลยี
นักวิจัย/ผู้ช่วยนักวิจัย
วิศวกรควบคุมคุณภาพ
วิศวกรฝ่ายเทคนิค
ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
ครูสอนฟิสิกส์
นักประดิษฐ์
นักวิทยาศาสตร์ อัตราเงินเดือน 20,000 – 25,000 บาท”

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

19,000
บาท/ภาคการศึกษา
Waiting API ...

การติดต่อ

13.7274304, 100.7724534

คณะวิทยาศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ชื่อปริญญา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

Bachelor of Science

School of Science

Industry Physics

คุณสมบัตรผู้สมัคร

วุฒิมัธยมศึกษาปีที่6