Skip to main content

KMITL ERP พร้อมให้บริการเต็มรูปแบบ

Image

KMITL ERP พร้อมให้บริการเต็มรูปแบบ

KMITL ERP คืออะไร?

KMITL ERP คือ ระบบซอฟต์แวร์บริหารทรัพยากรและการทำงานในองค์กร เพื่อให้องค์การทำงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

       

ซึ่งขณะนี้สถาบันได้นำระบบ KMITL ERP เข้ามาใช้แล้วอย่างเต็มระบบ ไม่ว่าจะเป็นระบบ E – Office ระบบวางแผนยุทธศาสตร์ ระบบการเงิน ระบบพัสดุ ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบจัดการนักศึกษา ทะเบียน และค่าบำรุงการศึกษา

 

เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มผลผลิตในการทำงาน และมีข้อมูลสำหรับการวางแผนและตัดสินใจ

เพื่อก้าวไปสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ใน 10 ของอาเซียน

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page