Skip to main content

IAMBEST 2024

KMITL

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร จัดงานประชุมวิชาการ IAMBEST 2024 โดยเป็นการประชุมประจำปีแบบสหวิชาการ จาก 3 ภาควิชา ที่ประกอบด้วย 1) ภาควิชาพื้นฐานทั่วไป 2) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ และ 3) ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตรฯ เข้าด้วยกัน ซึ่งประกอบด้วยด้านสารสนเทศ การเกษตร การจัดการ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ร่วมกัน เพื่อเป็นพื้นที่ในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและวิจัย และขยายองค์ความรู้สู่การปฏิบัติสำหรับคณาจารย์นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพ และผู้สนใจทั่วไปในประเทศและต่างประเทศ

โดยมีบทความงานวิชาการส่งเข้าร่วมกว่า 100 บทความ

และในวันที่ 30 พฤษภาคม

ได้รับเกียรติจาก “ศ. ดร.อาภาณี เหลืองนฤมิตชัย”

ประธานคณะอนุกรรมการแผนงานพลังงาน เคมี และวัสดุชีวภาพ บพข.

ให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายในหัวข้อ “Driving Technology and Innovation with Bio-Circular-Green Economy”

นอกจากการประชุมวิชาการ ยังมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์มากมาย เช่น Meet & Consult with PMUC จากคณะผู้ทรงคุณวุฒิ,

การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม (Inventor) กว่า 30 ทีม ของน้อง ๆ ม.ปลายและอาชีวะ

และ workshop portfolio กับคณะครูโรงเรียนในจังหวัดกระบี่

ณ โรงแรม Deevana Plaza Krabi จังหวัดกระบี่

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page