Skip to main content

อบรมครูแนะแนว

KMITL

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญครูแนะแนวระดับมัธยมศึกษา และครูที่สนใจ เข้าร่วม โครงการออนไลน์ "ครูแนะแนวมืออาชีพ : คณิตศาสตร์กับการประกอบอาชีพยุค AI" ผ่านโปรแกรม ZOOM

เพื่อเพิ่มศักยภาพเพื่อเป็นครูแนะแนวมืออาชีพ ด้วยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันในอาชีพของบัณฑิตคณิตศาสตร์ ประยุกต์ สจล. เพื่อการแนะแนวนักเรียนที่สนใจได้อย่างมีคุณภาพในเส้นทางสู่อุดมศึกษาของนักเรียน ให้เหมาะสมกับความสนใจ ความถนัด และเหมาะสมกับการวางแผนอาชีพของนักเรียน

โดยมีกำหนดเปิดอบรม ดังนี้

🟦 รุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 8.30 - 12.30 น.

🟩 รุ่นที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 8.30 - 12.30 น.

💻 โดยครูที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ bit.ly/3Pw3ee3 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และ ได้รับเกียรติบัตรเมื่อเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 80% และผ่านเกณฑ์ประเมิน

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page