Skip to main content

สจล.หารือความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับเอกอัครราชทูตตุรกี ประจำประเทศไทย

ทูตตุรกี

รศ. ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย รศ. ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผศ. ดร.พิชชา ประสิทธิ์มีบุญ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศ ร่วมต้อนรับ H.E. Mrs. Serap Ersoy , Ambassador of the Republic Türkiye (คุณแซรัป แอร์ซอย เอกอัครราชทูตตุรกีประจำประเทศไทย) และ Ms. Ayse Mehlika Yildiz Ersen เลขานุการตรี เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สจล. กับมหาวิทยาลัยในตุรกี

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page