Skip to main content

ขอให้ผู้ใช้ Account ของสถาบัน ย้ายข้อมูลออกจาก Google Drive ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2565

ขอให้ย้ายข้อมูลgoogle

ขอให้ผู้ใช้ Account ของสถาบัน ย้ายข้อมูลออกจาก Google Drive ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2565

เนื่องจากทางบริษัท Google ได้มีประกาศปรับนโยบายการให้บริการพื้นที่ (Storage) ลง โดยปัจจุบันไม่มีการให้บริการแบบ Unlimited แล้ว ดังนั้น เพื่อให้ Account ภายใต้โดเมน @kmitl.ac.th สามารถใช้งานได้เป็นปกติจึงขอแจ้งให้ทุกท่านนำข้อมูลออกจากพื้นที่ (Storage) ให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 มิฉะนั้น ข้อมูลของท่านจะสูญหายและไม่สามารถกู้คืนได้ ‼️

- บุคลากร ใช้พื้นที่ไม่เกิน 500 GB

- นักศึกษา ใช้พื้นที่ไม่เกิน 15 GB

- บุคลากรเกษียณอายุ ใช้พื้นที่ไม่เกิน 1 GB

- ศิษย์เก่า ใช้พื้นที่ไม่เกิน 1 GB

ตามรายละเอียดดังนี้ 👉https://csc.kmitl.ac.th/4449/

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page