Skip to main content

"กัญชง" นวัตกรรมสร้างสรรค์ อัพเกรดคุณภาพชีวิต

"กัญชง" นวัตกรรมสร้างสรรค์ อัพเกรดคุณภาพชีวิต

ผศ.ดร.สามารถ ดีพิจารณ์ คณบดี ทีมผู้บริหารคณาจารย์ วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม

และนักวิจัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

ต้อนรับคุณสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะ

ในโอกาสเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์จากกัญชงรูปแบบต่างๆ รวมทั้งแบตเตอรี่กัญชง

 

ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างนวัตกรรมจากกัญชง

ในฐานะพืชเศรษฐกิจใหม่ ที่จะช่วยสร้างงานและรายได้ให้ชุมชน รวมถึงนวัตกรรมวัสดุสำหรับโลกอนาคต

อาทิ กราฟีน โดยได้เข้าเยี่ยมชมแลปกราฟีน ที่คณะวิทยาศาสตร์ สจล.

และร่วมประชุมหาแนวทางความร่วมมือเพื่อต่อยอดงานวิจัยมาสู่การใช้จริงในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยต่อไป

#สจล.2022

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page