Skip to main content

หลักสูตรปริญญาตรี

นิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ (ออนไลน์)

ขอเชิญน้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา

ร่วมชมนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ (ออนไลน์) “นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนในชีวิตวิถีใหม่”

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 1 กันยายน

ขั้นตอนการขอรับสิทธิลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา 1/2564

ขั้นตอนการขอรับสิทธิลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา 1/2564 สำหรับนักศึกษาแรกเข้าในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา