Skip to main content

ทุน

ทุนการศึกษา

กยศ. หรือ กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา คือหน่วยในใบกำกับของกระทรวงการคลัง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา โดยการให้กู้ยืมแก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และนักเรียน นักศึกษาจะต้องชำระหนี้คืนพร้อมดอกเบี้ยตามอัตราที่กำหนดเมื่อจบการศึกษาแล้ว

ทุนสจล. หรือ ”

ประกาศ​รายชื่อ​ผู้ได้รับทุนช่วยเหลือ​นักศึกษา​ที่​ได้รับ​ผลกระทบ​จาก​การ​แพร่ระบาด​ของ​โรค​COVID-19

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคCOVID-19

ปีการศึกษา 1/ 2564

ผ่านระบบทุนการศึกษาออนไลน์

https://scholarship.kmitl.ac.th/

**คำขอยื่นทุน**

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อทุนการศึกษา โทร.0-2329-8000