Skip to main content

สจล. ร่วมกับ โรงเรียนมัธยมศึกษา พร้อมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ 

m1

          รศ. ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ รักษาการแทนอธิการบดี สจล. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ โรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการ ในการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางด้านวิชาการแก่นักเรียนและครูของโรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้มีกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างนักเรียนในโรงเรียนและนักศึกษาในสถาบัน เช่น การศึกษาดูงาน การเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมของสถาบัน ให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติ เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของสถาบัน เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อของนักเรียน รวมถึงกิจกรรมด้านส่งเสริมการศึกษาต่อ

          ทั้งนี้ยังเพื่อพิจารณานักเรียนที่มีผลการเรียนดีเข้าศึกษาต่อในคณะต่าง ๆ ของ สจล. โดยมี รศ. ดร.สุดาพร สาวม่วง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย ดร.พลากร กรพิทักษ์ ที่ปรึกษาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ คณบดีคณะต่างๆ  รวมทั้งผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวน 294 แห่ง เข้าร่วมพิธีผ่านโปรแกรม ZOOM

          เราให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ โดยเฉพาะ นักเรียนมัธยมปลาย ที่จะได้มีโอกาสเลือกหลักสูตรการเรียน และสถาบันการศึกษาที่ตนสนใจ ตรงกับความถนัด ซึ่งโครงการ MOU ครั้งนี้ ตอบโจทย์กับนโยบายดังกล่าว

Share this page