Skip to main content

ยกเว้น ลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา ป.ตรี บุตรบุคลากร

ทุน

สวัสดิการบุคลากร

ทุนยกเว้น / ลดหย่อน ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับบุตรบุคลากร

บุคลากรปัจจุปัน

บุคลากรที่เกษียณอายุ หรือ เกษียณอายุก่อนกำหนด

(เคยปฏิบัติงานในสถาบันไม่น้อยกว่า 20 ปี)

บุคลากรที่ถึงแก่กรรมขณะที่ยังปฏิบัติงานที่ สจล.     

(เคยปฏิบัติงานในสถาบันไม่น้อยกว่า 10 ปี)

*เฉพาะพนักงานประจำที่จ้างด้วยเงินงบประมาณและเงินรายได้ พนักงานที่เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการ ข้าราชการ หรือ ลูกจ้างของส่วนราชการ

เริ่มตั้งแต่ภาคการศึกษา 2/2566 เป็นต้นไป

ให้บุคลากรยื่นตรวจสอบคุณสมบัติได้ที่สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบด

 

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page