Skip to main content

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน ได้รับรางวัล "ปิยชนน์คนการศึกษา"

ดร.จรงศักดิ์

บุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร รับรางวัล "ปิยชนน์คนการศึกษา" จาก สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ ครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร (สกสค.)

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ในโอกาสเข้ารับรางวัล "ปิยชนน์คนการศึกษา" ประจำปี 2564  จาก นายธนพร สมศรี เลขาธิการ สกสค. กับผลงาน "การพัฒนาศักยภาพสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา"  วันที่ 28 มกราคม 2565  ณ อาคารสำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ซึ่ง ดร.จรงค์ศักดิ์ ได้ดำเนินการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และชี้แนะแนวทางเพื่อเพิ่มศักยภาพสายสนับสนุนฯ ผ่านการจัดอบรมให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนทั่วประเทศมาอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งรางวัลนี้ สกสค. ได้จัดขึ้นทุกปีเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ โดยใช้หลักการครองตน ครองคน และครองงานให้มีระดับทางมาตรฐานวิชาชีพที่สูงขึ้น

#สจล #KMITL #KMITLFIGHT #สกสค

Share this page