Skip to main content

สจล. ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา

กรรมาธิการ

รศ. ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการแทนอธิการบดีพร้อมคณะผู้บริหาร สจล. ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา

ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพร้อมหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกัน หลังจากนั้นเข้าเยี่ยมชมและรับฟังข้อมูล

จาก “ศูนย์ KMITL Interactive Digital Center” ศูนย์วิจัยและการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีความจริงเสมือนและเสมือนจริง แบบครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย

และ “ศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้แพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ (AI) สัญชาติไทย หรือ CiRA CORE” ที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีด้าน AI ที่ทันสมัยที่สุด

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page