Skip to main content

นศ.อุตสาหกรรมอาหาร ชนะเลิศ โครงการ FI Asia Start-up innovative product competition

นศ.อก.

ขอแสดงความยินดีกับ

นักศึกษาสาขาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมอาหาร

ได้รับรางวัล

💗รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีม จากใจ Cubecube น้ำตาลจากอัดก้อน
นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ได้แก่ นางสาวทิตยา งามมหรัตน์ นางสาวปณิดา จิตติสังวร และนางสาววรรณภรณ์ วรรณศิริ
💗รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีม แป้งทอดกรอบจากข้าวเหลืองปะทิว ตรา FOUND  RISD
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้แก่ นางสาววรัญญา สุทธิวิริยะกุล  นางสาวเพชรลดา ศรีวรกุล นางสาวศุภัทร์ษร หมู่เกษม 

โดยมี ผศ.ดร.กรรณิการ์ กุลยะณี ดร.ณัฐพร โชติกาวินทร์ และดร.ช่อผกา เทพธานี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

🌐🌐ในการประกวดแข่งขันโครงการ FI Asia Start-up innovative product competition ครั้งที่ 5 

📌ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 

โดยได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการ Youth Innovative Startup คณะอุตสาหกรรมอาหาร สจล.

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page