ขอแสดงความยินดีกับ รศ. สุพจน์ ศรีนิล ได้รับรางวัล บี.ซี.ซี ดีเด่น "รางวัลอารีย์ เสมประสาท"

แสดงความยินดี ท่านอ.สุพจน์

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.สุพจน์ ศรีนิล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ สิ่งแวดล้อมและทรัพย์สิน

ได้รับรางวัล บี.ซี.ซี ดีเด่น "รางวัลอารีย์ เสมประสาท" ประจำปี 2563

จากสมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

Share this page