Skip to main content

School of Architecture Art and Design

สถาปัตยกรรมหลัก

ทำไมต้องเรียน สถ.บ. สถาปัตยกรรมหลัก ?

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรวิชาชีพ เรียน 5 ปี •

ทำไมต้องเรียน สถ.บ. สถาปัตยกรรมหลัก ที่ สจล. ?

ลาดกระบังสอน ให้เป็นมืออาชีพ ขยัน ใฝ่รู้ สู้งาน ตามปรัชญาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตร เน้นการปฎิบัติ สามารถทำงานได้ เพราะเราเรียนแบบเน้นการฝึกฝนและปฏิบัติเพื่อให้ คิดได้ ทำเป็น รู้อดีต เชื่อมอนาคต

โอกาสในการหางาน

“อาชีพ
18,000฿+”

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

22,000
บาท/ภาคการศึกษา
Waiting API ...

การติดต่อ

13.7274304, 100.7724534

คณะสถาปัตยกรรม

ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ชื่อปริญญา

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

School of Architecture Art and Design

สถาปัตยกรรมหลัก

Main architecture

คุณสมบัตรผู้สมัคร

วุฒิมัธยมศึกษาปีที่6