Skip to main content

Business school

Business school

13.7274304, 100.7724534

คณะบริหารธุรกิจ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หลักสูตร

Innovative futuristic industrial business management

นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนในหลักสูตรดังกล่าว ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันและ/หรือในการประกอบอาชีพ
หลังจบการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหลักสูตรนี้สอดคล้องกับปรัชญาในการผลิตบัณฑิดของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังที่มุ่งเน้นทางด้านการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

รายละเอียดเล่มหลักสูตร คลิกที่นี่
ประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่

ค่าเรียนโดยประมาณ
30,000
บาท/เทอม

Bachelor of Business Administration (International Program)

ทำไมต้องเรียน International Program บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ?

คุณภาพอาจารย์ผู้สอนที่เชี่ยวชาญในวิชาที่สอนอันเกิดจากประสบการณ์ตรง การทำงานวิจัย นอกเหนือจากประวัติการศึกษา

ทำไมต้องเรียน

ค่าเรียนโดยประมาณ
60,000
บาท/เทอม

Business Economics and Management

ทำไมต้องเรียน วท.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ ?

ภายใต้รั้วลาดกระบัง ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสถาบันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับต้นๆ ของประเทศและการอยู่ภายใต้คณะบริหารธุรกิจ สจล. หลักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรที่เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารและจัดการเศรษฐกิจ การเงิน

ค่าเรียนโดยประมาณ
20,000
บาท/เทอม

Bachelor of Business Administration

ทำไมต้องเรียน บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต ?

ในโลกปัจจุบันซึ่งเราเรียกกันว่า โลกาภิวัตน์ มีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของสังคมโลกมากมาย อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมเทคโนโลยีและโทรคมนาคมนั้น

ค่าเรียนโดยประมาณ
20,000
บาท/เทอม