Skip to main content

Business school

Innovative futuristic industrial business management

นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนในหลักสูตรดังกล่าว ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันและ/หรือในการประกอบอาชีพ
หลังจบการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหลักสูตรนี้สอดคล้องกับปรัชญาในการผลิตบัณฑิดของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังที่มุ่งเน้นทางด้านการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

รายละเอียดเล่มหลักสูตร คลิกที่นี่
ประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

30,000
บาท/ภาคการศึกษา
Waiting API ...

การติดต่อ

13.7274304, 100.7724534

คณะบริหารธุรกิจ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ชื่อปริญญา

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

Master of Business Administration

Business school

Innovative futuristic industrial business management

คุณสมบัตรผู้สมัคร

นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรทุกส่วนงานวิชาการ (ปี 3 หรีอ 4)
GPA ไม่ต่ำกว่า 2.00 และมีคะแนนผลสอบภาษาอังกฤษที่หลักสูตรกำหนด