Skip to main content

School of Architecture Art and Design

School of Architecture Art and Design

13.7274304, 100.7724534

คณะสถาปัตยกรรม

ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หลักสูตร

Department of Architecture (International Program)

ทำไมต้องเรียน วท.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ?

เป็นหลักสูตรแรกๆ ของประเทศที่ผนวกศาสตร์ทาง AI และ Design

ค่าเรียนโดยประมาณ
92,500
บาท/เทอม

Fine Arts, Media Arts and Illustration Arts major

ทำไมต้องเรียน ศป.บ. สาขาวิชาศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอิลลัสเตชั่นอาร์ต ?

เนื่องจากหลักสูตรนี้ สามารถสร้างองค์ความรู้ทางได้ศิลปกรรมแบบร่วมสมัย เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ทางด้านศิลปกรรม

ค่าเรียนโดยประมาณ
22,000
บาท/เทอม

Film and digital media

ทำไมต้องเรียน ศป.บ. ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย ?

เป็นหลักสูตรที่สร้างนักนิเทศศิลป์ในสาขาการผลิตภาพยนต์และสื่อรูปแบบอื่นๆ

ทำไมต้องเรียน ศป.บ. ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย

ค่าเรียนโดยประมาณ
22,000
บาท/เทอม

Communication Arts

ทำไมต้องเรียน ศป.บ. นิเทศศิลป์ ?

เป็นหลักสูตรทางวิชาชีพและปฏิบัติการเฉพาะด้าน

ทำไมต้องเรียน ศป.บ. นิเทศศิลป์ ที่ สจล

ค่าเรียนโดยประมาณ
22,000
บาท/เทอม

Taking pictures

ทำไมต้องเรียน ศป.บ. การถ่ายภาพ ?

เป็นหลักสูตรที่สร้างช่างภาพ หรือบุคคลากรในสาขาการผลิตภาพถ่ายและสื่อรูปแบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทำไมต้องเรียน ศป.บ. การถ่ายภาพ

ค่าเรียนโดยประมาณ
22,000
บาท/เทอม

Three dimensional information design and integrated media

ทำไมต้องเรียน ศป.บ. สาขาวิชาการออกแบบสนเทศสามมิติ และสื่อบูรณาการ ?

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสนเทศสามมิติและสื่อบูรณาการ เป็นหลักสูตรออกแบบที่มีความทันสมัย ตอบความต้องการของยุคดิจิทัล และการสื่อสารบูรณาการที่ทำงานผ่านสื่อที่หลากหลายอย่างเป็นระบบ

ค่าเรียนโดยประมาณ
22,000
บาท/เทอม

Industrial Arts

ทำไมต้องเรียน สถ.บ. ศิลปอุตสาหกรรม ?

หลักสูตรฯ ผลิตนักออกแบบที่สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้หลากหลายรูปแบบ

ทำไมต้องเรียน สถ.บ. ศิลปอุตสาหกรรม

ค่าเรียนโดยประมาณ
22,000
บาท/เทอม

Interior architecture

ทำไมต้องเรียน สถ.บ. สถาปัตยกรรมภายใน ?

หลักสูตรเรียน 5 ปี สำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพได้ทันที •

ค่าเรียนโดยประมาณ
22,000
บาท/เทอม

landscape architecture

ทำไมต้องเรียน ภ.สถ.บ. ภูมิสถาปัตยกรรม ?

เป็นหลักสูตรปริญญาวิชาชีพด้านภูมิสถาปัตยกรรม (professional degree) มีความทันสมัย เป็นสากล สอดคล้องกับนโยบายการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศและสภาพแวดล้อมโลก

ค่าเรียนโดยประมาณ
22,000
บาท/เทอม

Main architecture

ทำไมต้องเรียน สถ.บ. สถาปัตยกรรมหลัก ?

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรวิชาชีพ เรียน 5 ปี •

ค่าเรียนโดยประมาณ
22,000
บาท/เทอม