President and Executive Vice President

 • Image

  Professor Suchatvee Suwansawat, Sc.D.

  President

  Email : suchatvee.su@kmitl.ac.th
  Tel : 0 2329 8100
  Fax : 0 2329 8103

  ศาสตราจารย์ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (ชื่อเล่น:เอ้)

  อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2558 [1] เคยดำรงตำแหน่ง คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และเคยเป็น นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เป็นผู้ก่อตั้งและประธานคณะกรรมการยุววิศวกรแห่งประเทศไทย คนแรก

  และวันที่ 21 สิงหาคม 2559 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มีมติเลือก ศ.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ เป็นประธาน ทปอ. ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2560 วาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี

  ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา วิศวกรรมโยธา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2553 [2] เป็นศาสตราจารย์ ทางด้านการก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์ คนแรกของประเทศไทย เมื่ออายุเพียง 37 ปี

  ศาสตราจารย์ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ไอเซนฮาวร์ เฟลโลว์ชิพ ประจำปี 2012 (Eisenhower Fellowships) ในฐานะผู้นำยุคใหม่ด้านวิศวกรรมเทคโนโลยี จากมูลนิธิประธานาธิบดี ดไวท์ ไอเซนฮาวร์ แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา จากการที่ ได้อุทิศตนในการวิจัยองค์ความรู้และพัฒนาวิชาการเทคโนโลยีก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์ เพื่อยกระดับระบบสาธารณูปโภค การบริหารจัดการน้ำ และคมนาคมโลจิสติกส์ของไทยที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน เขาได้คิดค้นทฤษฎีการคำนวณขุดเจาะอุโมงค์ที่ก้าวหน้าด้วยประสิทธิภาพและความปลอดภัยซึ่งได้รับการอ้างอิงและนำไปใช้ประโยชน์มากเป็นอันดับ 5 ของโลก

  การศึกษา

  ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้วได้โควต้าช้างเผือก ปี 2533 เข้าศึกษาต่อสาขาวิศวกรรมก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และเป็นประธานวิศวะรุ่น 29 สจล.

  มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนระยองวิทยาคม

  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมก่อสร้าง) (เกียรตินิยม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปี 2537

  ปริญญาโท M.Sc. (Geotechnical Engineering) ด้านวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม The University of Wisconsin-Madison USA

  ปริญญาโท M.Sc. (Technology and Policy) ด้านนโยบายและเทคโนโลยี Massachusetts Institute of Technology (MIT) USA

  ปริญญาเอก Sc.D. (Geotechnical Engineering) ด้านวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม Massachusetts Institute of Technology (MIT) USA ปี 2545

  ประวัติการทำงาน

  • ประธานกรรมการ การเคหะแห่งชาติ
  • กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย
  • ประธานมูลนิธิอาคารเขียว
  • กรรมการบริหารอุโมงค์โลก [3]
  • ผู้เชี่ยวชาญสาขาเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ (Globalization Economy) แห่งสถาบัน MIT Industrial Performance Center USA
  • นักเศรษฐศาสตร์โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจของทวีปเอเชีย ให้กับธนาคารโลก (The World Bank)

  รางวัล

  • President Eisenhower Fellow 2013 สหรัฐอเมริกา ในฐานะผู้นำยุคใหม่
  • รางวัลเกียรติคุณเข็มทองคำ “นักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น 2557” สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย
  • รางวัลเกียรติยศบุคคลตัวอย่าง “คนดี คิดดี สังคมดี ตามรอยพระยุคลบาท” 2556 จาก สว.นท
  • รางวัลเกียรติยศ นักบริหารดีเด่นแห่งปี 2555 จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย
  • ได้รับคัดเลือกเป็น President Eisenhower Fellow 2012
  • วิศวกรอาเซียนดีเด่น ประจำปี 2555 จากสมาพันธ์วิศวกรรมแห่งอาเซียน
  • รางวัลธรรมาภิบาล“สิงห์ทอง” รางวัลผู้บริหารและนักพัฒนาองค์กรดีเด่นแห่งปี 2555
  • ได้รับรางวัล Top 100 Engineers 2009 in Civil Engineering (International Geographical Center)
 • Image

  Associate Professor Komsan Maleesee, D.Eng.

  Senior Executive Vice President for University Resources and Services

  Email: komsan.ma@kmitl.ac.th
  Tel: 0 2329 8100, 0 2329 8101, 0 2329 8102
  Fax: 0 2329 8103

  รศ.ดร.คมสัน  มาลีสี ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยคนใหม่ อายุ 45 ปี เปี่ยมด้วยวิสัยทัศน์กว้างไกล และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตลอดจนความรู้ความสามารถในการบริหารงานสู่เป้าหมายความสำเร็จ จบการศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิศวกรรมโยธา จากมหาวิทยาลัยโตไก ประเทศญี่ปุ่น นอกจากภารกิจในการเป็นคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรื สจล.แล้ว ยังอุทิศตนในการช่วยงานองค์กรเพื่อสังคมต่างๆ เช่น วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) สภาวิศวกร สมาคมคอนกรีตไทย เป็นผู้ผลักดันและกระตุ้นให้มีการดำเนินงานปฎิรูปการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ของไทยอย่างมีประสิทธิภาพ

  รศ.ดร.คมสัน  มาลีสี ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยคนใหม่ กล่าวว่า ในการมารับตำแหน่งนี้ ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยคนใหม่ ได้กล่าวถึงนโยบายหลักของการดำเนินงาน มี  5 ประการ  คือ

  1. Internationalization การยกระดับมาตรฐานวิศวกรรมศาสตร์ของไทยสู่ระดับสากล
  2. Education Reform ส่งเสริมการปฏิรูปหลักสูตรการเรียนการสอนวิศวกรรมศาสตร์ในประเทศไทย ให้ก้าวไกล โดยเน้นการเรียนการสอน Active Learning การมีส่วนร่วมของผู้เรียน การเรียนการสอนที่มุ่งผลลัพธ์ ครูเป็นเพียงโค้ชคอยให้คำปรึกษาแนะนำ กระตุ้นให้เยาวชนมีคิดวิเคราะห์ต่อยอดองค์ความรู้และมีพฤติกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  3. Master of Innovation ความเป็นเลิศในด้านนวัตกรรม ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนา การนำเอาองค์ความรู้จากพหุศาสตร์หลายสาขา มาสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
  4. Partnership การผนึกความร่วมมือกับภาคเอกชนธุรกิจอุตสาหกรรมและองค์กรต่างๆในสังคม เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าด้านวิชาการให้เกิดเป็นพลังสร้างสรรค์ที่ต่อเนื่องและแข็งแกร่ง และ
  5. Happy Workplace ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนการสอนและวิถีชีวิตในสถานศึกษาอย่างมีความสุข น่าศึกษาและน่าอยู่ กระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจและการเรียนรู้ร่วมกัน

  สำหรับการดำเนินงานของ สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ปัจจุบันมีจำนวน 61 แห่งทั่วประเทศ โดยมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางในอนาคตเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของวิศวกรรมศาสตร์ไทยให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งในด้านการเรียนการสอน การประกันคุณภาพทางด้านการศึกษา การขับเคลื่อนนโยบายและการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมและเศรษฐกิจ พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานวิศวกรรมศาสตร์ของไทยสู่ระดับสากล มีประวัติการก่อตั้งเริ่มแรกเมื่อ 38 ปีก่อน เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2521 เกิดจากการรวมตัวของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 8 แห่งในประเทศไทย ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มุ่งเป็นองค์กรกลางในการประสานความร่วมมือกันระหว่างคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ทั้งในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน โดยทุกสถาบันสมัครเข้าเป็นสมาชิก ภายใต้ข้อตกลงที่จะทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น ประสบการณ์ทางวิชาการและการติดต่อประสานงานต่าง ๆ ทีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาการ การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม การทํานุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยไม่เป็นองค์กรทางการเมือง แต่มีเป้าหมายเพื่อที่จะยกระดับของคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้มีมาตรฐานในระดับสากล โดยผ่านกระบวนการความร่วมมือและใช้ความเข้มแข็งที่มหาวิทยาลัยในแต่ละแห่งมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ก่อให้เกิดความก้าวหน้าต่อการผลิตและพัฒนาบัณฑิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์ในประเทศไทยอย่างกว้างขวาง

  ขณะที่วิศวกรรมศาสตร์มีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และพัฒนาการของธุรกิจ การผลิตและอุตสาหกรรม จํานวนสมาชิกสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยได้เพิ่มจํานวนขึ้นอย่างรวดเร็วจาก 8 แห่ง เป็น 33 แห่งในปี 2542 และเพิ่มขึ้นเป็น 43 แห่ง ในปี 2547 จนถึงปัจจุบันปี 2559 มีจำนวน 61 แห่ง ร่วมสร้างสรรค์งานวิชาการและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทย 4.0  ตอบรับวิถีชีวิตและโลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่งขับเคลื่อนและแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม

 • Image

  Associate Professor Anuwat Jangwanitlert, Ph.D.

  Senior Executive Vice President for Academic Affairs (Provost)

  Email: anuwat.ja@kmitl.ac.th, jkjanuwat@gmail.com

  Tel: 0 2329 8100, 0 2329 8101, 0 2329 8102

 • Image

  Assistant Professor Amnach Khawne, Ph.D.

  Executive Vice President for Finance and Accounting

  Email: amnach.kh@kmitl.ac.th
  Tel: 0 2329 8100, 0 2329 8101, 0 2329 8102
  Fax: 0 2329 8103

 • Image

  Associate Professor Chamroon Laosinwattana, Ph.D

  Executive Vice President for Human Resource Development

  Email: chamroon.la@kmitl.ac.th

  Tel: 0 2329 8100, 0 2329 8101, 0 2329 8102

 • Image

  Assistant Professor Tanawan Pinnarat, Ph.D.

  Executive Vice President for Special Affairs

  Email: tanawan.pi@kmitl.ac.th

  Tel: 0 2329 8100, 0 2329 8101, 0 2329 8102

  Fax: 0 2329 8103

 • Image

  Professor Surin Khomfoi, Ph.D.

  Executive Vice President for Planning

  Email: surin.kh@kmitl.ac.th

  Tel: 0 2329 8100, 0 2329 8101, 0 2329 8102

  Fax: 0 2329 8103

 • Image

  Assistant Professor Kiattisak Roonprasang, Dr.-Ing

  Executive Vice President for Student for Students' Development and Alumni Relations

  Email: kiattisak.ro@kmitl.ac.th

  Tel: 0 2329 8100, 0 2329 8101, 0 2329 8102

  Fax: 0 2329 8142

 • Image

  Associate Professor Chalida U-tapao, Ph.D.

  Executive Vice President for Corporate Communications

  Email: kuchalid@kmitl.ac.th

  Tel: 0 2329 8100, 0 2329 8101, 0 2329 8102

  Fax: 0 2329 8103

 • Image

  Associate Professor Supot Srinil

  Executive Vice President for Physical Resource and Environment

  Email: supoj.sr@kmitl.ac.th

  Tel: 0 2329 8100, 0 2329 8101, 0 2329 8102

  Fax: 0 2329 8103

 • Image

  Kamol Keatruangkamala, Ph.D.

  Executive Vice President for Information Technology (CIO)

  Email: kamol.ke@kmitl.ac.th

  Tel: 0 2329 8100, 0 2329 8101, 0 2329 8102

  Fax: 0 2329 8103

 • Image

  Assistant Professor Aranya Walairacht, Ph.D.

  Executive Vice President for Academic Affairs and International Affairs

  Email: aranya.wa@kmitl.ac.th

  Tel: 0 2329 8136

  Fax: 0 2329 8221