อธิการบดีและรองอธิการบดี

 • รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ

  รักษาการแทนอธิการบดี
 • รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี

  รักษาการแทนรองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารทรัพยากรและบริการ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ ขาวเน

  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและบัญชี
 • รองศาสตราจารย์ ดร.วิศรุต ศรีรัตนะ

  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรณ พิณรัตน์

  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
 • ศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ คำฝอย

  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ รุ่นพระแสง

  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ชลิดา อู่ตะเภา

  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
 • รองศาสตราจารย์ สุพจน์ ศรีนิล

  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม
 • ดร.กมล เกียรติเรืองกมลา

  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา วลัยรัชต์

  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและต่างประเทศ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปกรณ์ วัฒนจตุรพร

  รักษาการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี กุลยานนท์

  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
 • รองศาสตราจารย์นายแพทย์ประเสริฐ ตรีวิจิตรศิลป์

  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการแพทย์และเทคโนโลยีสุขภาพ
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ราชศักดิ์ ศักดานุภาพ

  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ