Procurement news

Title File attachment Authored on Sort ascending
รายละเอียดครุภัณฑ์รายการ ชุดเครื่องขึ้นรูปแบบจำลอง 3 มิติ 2022-10-05
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดกล้องจุลทรรศน์เทคโนโลยีอัจฉริยะสำหรับฝึกปฏิบัติการด้านชีววิทยา 2022-10-05
รายละเอียดครุภัณฑ์รายการ ชุดเครื่องเตาเผาวัสดุเซอร์โคเนีย 2022-10-05
ราคากลางครุภัณฑ์การศึกษา รายการ ชุดเครื่องขึ้นรูปแบบจำลอง 3 มิติ 2022-10-05
ราคากลางครุภัณฑ์การศึกษา รายการ ชุดเครื่องเตาเผาวัสดุเซอร์โคเนีย 2022-10-05
ประกาศราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์รายการชุดฝึกปฏิบัติการกระบวนการทางชีวภาพ 2022-10-05
ประกาศร่างขอบเขตงานจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการกระบวนการทางชีวภาพ 2022-10-05
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดสอบเทียบเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด 2022-10-05
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดสอบเทียบเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด 2022-10-05
ประกาศประกวดราคาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 ชุด 2022-10-05
แผนจัดซื้อจัดจ้าง 2022-10-03
ราคากลางเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 ชุด 2022-09-29
TORใหม่ เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 ชุด 2022-09-29
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงประลอง การแปรรูปอาหารทะเล จังหวัดชุมพร จำนวน 1 รายการ 2022-09-28
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีนในงานอาหาร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด 2022-09-27
ประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีนในงานอาหาร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด 2022-09-27
ราคากลางชุดสอบเทียบเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด 2022-09-26
TOR ใหม่- ชุดสอบเทียบเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด 2022-09-26
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การศึกษา รายการชุดตู้เก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด 2022-09-23
ประกาศร่างขอบเขตของงานจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดกล้องจุลทรรศน์เทคโนโลยีอัจฉริยะสำหรับฝึกปฏิบัติการด้านชีววิทยา 2022-09-23