Procurement news

Title File attachment Authored on Sort ascending
ประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2022-05-25
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหม้อแปลง อาคารเรียนรวม 12 ชั้น 2022-05-23
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนเชิงปฏิบัติการ (Design thinking workshop) อาคารปฏิบัติการรวมวิศวกรรมศาสตร์ 2 2022-05-23
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2022-05-09
ประกาศร่างขอบเขตงานจ้างเหมาบริการโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2022-05-09
ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ภายใต้โครงการบริการวิชาการ โครงการยกระดับและปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล จำนวน 1 งาน 2022-05-06
ประกาศร่างขอบเขตงานจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ภายใต้โครงการบริการวิชาการ โครงการยกระดับและปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล จำนวน 1 งาน 2022-05-06
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำและพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ (Co-Working Space) จำนวน 1 รายการ 2022-05-06
ประกาศประกวดราคา งานจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง “โครงการสถานีอัดประจุยานพาหนะไฟฟ้าแบบเคลื่อนย้ายได้โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์” จำนวน 6 รายการ 2022-05-05
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบหาคุณสมบัติทางวิศวกรรมแบบระบบปากจับปิด พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด 2022-05-03
ประกาศราคากลางของงานปรับปรุงห้องน้ำและพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ (Co-working Space) 2022-04-29
ประกาศร่างขอบเขตของงานปรับปรุงห้องน้ำและพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ (Co-working Space) 2022-04-29
ประกาศราคากลางของงานจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง “โครงการสถานีอัดประจุยานพาหนะไฟฟ้าแบบเคลื่อนย้ายได้โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์” จำนวน 6 รายการ 2022-04-28
ร่างขอบเขตของงานจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง “โครงการสถานีอัดประจุยานพาหนะไฟฟ้าแบบเคลื่อนย้ายได้โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์” จำนวน 6 รายการ 2022-04-28
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2022-04-26
ประกาศร่างขอบเขตงานจ้างเหมาบริการโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2022-04-26
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารโรงฝึกงานภาควิชาวิศวกรรมโยธา 2022-04-22
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนชั้น 2 ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2022-04-22
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนภาควิชาวิศวกรรมโยธา 2022-04-22
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารวิศวกรรมการวัดคุม 2022-04-22