Skip to main content

Procurement news

Title File attachment Authored on Sort ascending
ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคางานปรับปรุงอาคารปฏิบัติการทักษะสมรรถนะสูง 2024-04-25
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การศึกษา รายการ ชุดครุภัณฑ์วิเคราะห์คุณภาพมาตรฐานสมุนไพรฯ จำนวน 1 ชุด 2024-04-25
ประกาศราคากลางงานปรับปรุงอาคารปฏิบัติการทักษะสมรรถนะสูง 2024-04-25
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงทัศนียภาพฯ โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม 2024-04-25
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการทักษะสมรรถนะสูง 2024-04-25
4-ประกาศประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการและวิเคราะห์ยานยนต์ไฟฟ้าแบบพลังงานผสมผสาน 2024-04-24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนเพาะชำพืช 2024-04-24
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางเคมี 2024-04-23
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2024-04-22
ประกาศประกวดราคางานปรับปรุงห้องปฏิบัติการวัสดุอัจฉริยะ 2024-04-22
ประกาศร่าง TOR แป้นหมุนขึ้นรูปชิ้นงานเครื่องเคลือบดินเผา 2024-04-21
ประกาศจัดซื้อแป้นหมุนขึ้นรูปชิ้นงานเครื่องเคลือบดินเผา 2024-04-21
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2024-04-18
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๓ รายการ 2024-04-18
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการ ชุดทดสอบสมบัติการสึกหรอวัสดุ จำนวน ๑ ชุด 2024-04-18
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการ เครื่องระบุเอกลักษณ์การเสื่อมสภาพของแบตเตอรี่ ลิเทียมไอออน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง 2024-04-18
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการ เครื่องวัดระบบพิกัดอุตสาหกรรม จำนวน ๑ เครื่อง 2024-04-18
4-ประกาศราคากลางชุดฝึกปฏิบัติการและวิเคราะห์ยานยนต์ไฟฟ้าแบบพลังงานผสมผสาน 2024-04-18
ประกาศร่างTORครั้งที่4-ชุดฝึกปฏิบัติการและวิเคราะห์ยานยนต์ไฟฟ้าฯ , , 2024-04-18
ครุภัณฑ์การศึกษา รายการ ชุดเครื่องมือวัดการสังเคราะห์แสงและค่าศักย์ของน้ำในพืชสำหรับระบบสมาร์ทฟาร์ม จำนวน ๑ ชุด 2024-04-10