สจล.เปิดรับสมัครพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ

รับพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ

สจล.เปิดรับสมัครบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท ทุกสาขา

เพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน สายสนับสนุนวิชาการ ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการอาหาร วิศวกร  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  นักวิชาการศึกษา   นักบริหารทรัพยากรบุคคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิทยาศาสตร์ นักประชาสัมพันธ์ นักวิเทศสัมพันธ์

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.hr.kmitl.ac.th/

เอกสารแนบ

File attachment

Share this page