Skip to main content

ช้อปคุ้ม ได้เงินคืนสูงสุด 100 บาท สำหรับนักศึกษา KMITL เมื่อจ่ายผ่านบัตรนักศึกษากรุงไทย

กรุงไทย

ช้อปคุ้ม ได้เงินคืนสูงสุด 100 บาท

สำหรับนักศึกษา KMITL เมื่อจ่ายผ่านบัตรนักศึกษากรุงไทย จะช้อปร้านไหน ก็ได้เงินคืน

(เพียงมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรขั้นต่ำรายการละ 100 บาท จำนวน 5 รายการขึ้นไป)

- จำกัดสิทธิ์นักศึกษาในการรับเงินคืนสูงสุด 100 บาท/คน  (จำกัดคนละ 1 สิทธิ์)

- จำกัดสิทธิ์ในการรับรางวัลสูงสุด 2,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาโครงการ

- ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

- รับเงินคืนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยที่ผูกกับบัตร Krungthai IPAC เท่านั้น

- ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การมอบเครดิตเงินคืนให้เฉพาะลูกค้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน โดยถือตามวันที่และเวลาที่ทำรายการตามลำดับก่อน-หลังเป็นหลัก

- ธนาคารจะมอบเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีลูกค้า ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันสุดท้ายของเดือนที่มียอดใช้จ่ายตรงตามเงื่อนไข

- ธนาคารขอสงวนสิทธิ์มอบเครดิตเงินคืนให้แก่ลูกค้าที่ยังคงสถานะบัญชีปกติ หรือบัญชีเงินฝากไม่ถูกปิด หรือถูกยึด หรือถูกอายัด จนถึงวันที่ธนาคารทำการมอบเครดิตเงินคืน

- ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนี้ รวมทั้งการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะประกาศหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  กรณีเกิดข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวเนื่องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือ Krungthai Contact Center โทร. 02 111 1111 หรือดูรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ www.krungthai.com

Share this page