Skip to main content

ชมภาพบรรยากาศ Open House เปิดบ้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

Open House

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ดำเนินการจัดโครงการ Open House เปิดบ้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นได้มีการเปิดโปรแกรมภาควิชา รวมถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ซึ่งภายในงานจะมีการแนะนำส่วนต่างๆของคณะ ฯ การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน ทั้งระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และแนะนำหลักสูตรอบรมระยะสั้นของคณะ จัดให้บุคคลที่สนใจได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของคณะ ฯ ซึ่งจะสามารถกระตุ้นความสนใจและกระตุ้นความสำคัญของการศึกษาได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน ให้กับนักเรียน และผู้ปกครองที่มีความสนใจ ให้ได้รู้จักคณะฯ มากยิ่งขึ้น เพื่อการตัดสินใจในการสมัครเข้าศึกษาต่อ ในทุกหลักสูตรของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

บทความโดย

pr_1

จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงานสื่อสารองค์กร สจล.

Share this page