ขอเชิญบุคลากรร่วมรับฟังการบรรยาย "การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุนวิชาการ"

บรรยายตำแหน่งที่สูงขึ้น

ขอเชิญบุคลากรทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยาย  "การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุนวิชาการ สจล. : การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย" ในวันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 702 สำนักงานอธิการบดี (ไม่เกิน 50 ท่าน) และออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้มีความรู้และแรงบันดาลใจในการก้าวเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

สามารถลงชื่อตอบรับเพื่อลงทะเบียนผ่านระบบตอบรับออนไลน์ (Google Forms) ที่ ลิงก์ลงทะเบียนตอบรับ  https://forms.gle/mNaDFcqwrYWjG84v6 ภายในวันที่ 31 มกราคม

ทั้งนี้ผู้ที่ลงทะเบียนเรียบร้อย ทีมงานจะดำเนินการยืนยันการอบรมและส่งลิงก์ ZOOM ทางอีเมลที่ท่านลงทะเบียน ภายในวันที่ 1กุมภาพันธ์ 2565

Share this page