Skip to main content

อบรมเพิ่มทักษะรุกขกร สำหรับพนักงานดูแลสวน/ต้นไม้

รุกขกร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมกับ Klix Masterclass สจล. เปิดหลักสูตรอบรมเพิ่มทักษะรุกขกร สำหรับพนักงานดูแลสวน/ต้นไม้ (Online+Workshop) พร้อมรับใบ Certificate

🌷เรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 18,000 บาท (10 ท่าน)

1. ผู้เรียนเรียนรู้เนื้อหาเบื้องต้นผ่านระบบ KLIX ในรายวิชา “หมอต้นไม้” ศึกษาประเภทของต้นไม้ คุณค่าของต้นไม้กับการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับต้นไม้ วิธีการดูแล รู้จัก อนุรักษ์ต้นไม้ การใช้สื่อเพื่อการรณรงค์รักษา และรู้คุณค่าของต้นไม้ (4 ชม.)

2. ผู้เรียนเรียนภาคปฏิบัติ แบบ face-to-face เพื่อการลงมือปฏิบัติจริง (3 ชม.)

🧐สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.th-arbor.com/blog/tree-care-for-gardener

👉สมัครสมาชิกเว็บไซต์ KLIXได้ที่ https://klix.kmitl.ac.th/register/

📯ติดต่อสอบถาม LineID : @th-arbor หรือโทรศัพท์ 09-5914-1441

Share this page