Skip to main content

สจล. และบริษัท โซเชียลแล็บ จำกัด ร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการออกแบบสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม

c1

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดย รศ. ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี

ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

ร่วมกับ คุณฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซเชียลแล็บ จำกัด

พร้อมกับ ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี คณบดีคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ ร่วมลงนามในฐานะพยาน

ความร่วมมือในครั้งนี้มุ่งหวังที่จะสร้างความร่วมมือทางวิชาการวิจัยและพัฒนา ในการออกแบบสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม

เพื่อตอบสนองความต้องการ ของธุรกิจ และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาให้คณาจารย์และนักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้ และพัฒนาทักษะในการออกแบบสินค้านวัตกรรม

บทความโดย

pr_1

จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงานสื่อสารองค์กร สจล.

Share this page