Skip to main content

สจล. เปิดแผนลาดกระบังโมเดล “สำรวจ ตั้งรับ เฝ้าระวัง ดูแล และฟื้นฟู” จับมือ 65 ชุมชน สู้วิกฤตน้ำท่วม

model

รศ. ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ดึงแผน “ลาดกระบังโมเดล” ซึ่งเป็นโมเดลที่ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการน้ำจากอุทกภัยครั้งใหญ่ในปี 2554 นำมาเป็นโมเดลต้นแบบ พัฒนาปรับใช้แก้ปัญหาและบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับพื้นที่และสถานการณ์ในปีนี้อีกครั้ง พร้อมเปิดแผนปฏิบัติการ “สำรวจ ตั้งรับ เฝ้าระวัง ดูแล และฟื้นฟู” โดยร่วมมือกับ 65 ชุมชนใน 6 แขวง ของเขตลาดกระบัง รวมทั้งบุคลากร นักศึกษาของ สจล. ร่วมเป็นจิตอาสา เฝ้าระวังระดับน้ำในชุมชน และสื่อสารกระจายข้อมูลไปยังประชาชนในชุมชนให้พร้อมตั้งรับน้ำได้ทันท่วงที พร้อมหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันในชุมชน และฟื้นฟูชุมชนให้กลับมาใช้ชีวิตปกติได้อีกครั้งโดยเร็ว

ซึ่งจากการที่ สจล. จัดการประชุม พบปะหารือชุมชนเขตลาดกระบัง เพื่อร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วม พบว่า ประชาชนประสบปัญหาเกี่ยวเนื่องจากน้ำท่วมขังในพื้นที่เป็นระยะเวลานาน ทำให้น้ำเริ่มเน่าส่งกลิ่นเหม็น และอาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมา อีกทั้ง ถนนชำรุดเสียหาย ไม่สามารถเดินทางออกจากบ้านได้โดยสะดวก ซึ่งต้องการให้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเร็ว เพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้ง โดยจากสถานการณ์ปัจจุบัน ชุมชนมีความขาดแคลนยารักษาโรค ข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อเป็นเสบียงใช้ดำรงชีพจนกว่าจะสามารถเดินทางสัญจรได้ ทั้งนี้ ประชาชนในชุมชนลาดกระบัง มีความกังวลในสถานการณ์น้ำ หากในอนาคตมีการปล่อยน้ำเหนือลงมา โดยที่น้ำท่วมขังในพื้นที่ยังระบายออกไม่หมด จะทำให้เกิดน้ำท่วมหนักในพื้นที่ลาดกระบังอีกครั้ง ซึ่งมองว่าปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลัก และคลองต่างๆ ยังสามารถรองรับได้อยู่ หากมีการบริหารจัดการน้ำที่ดี ในการเร่งระบายน้ำ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่เขตลาดกระบังขณะนี้ได้

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page