Skip to main content

สจล. ดึงนักวิจัย 3 สาขา อัพดีกรี “กัญชง”

ก1

สจล. ดึงนักวิจัย 3 สาขา อัพดีกรี “กัญชง” พร้อมเตรียมเปิด “แซนด์บ็อกซ์” ศึกษาวิจัย

รุดดันไทยเป็นฮับ “พืชเศรษฐกิจใหม่” ตอกย้ำความเป็นเจ้าแห่งนวัตกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร. อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)เป็นตัวแทน สจล. ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า สจล. และ บริษัท ธัญเทพ ฟู้ดส์ จำกัด ดึงนักวิจัยจาก 3 คณะ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อยกระดับ “ธุรกิจกัญชง” ให้ได้คุณภาพและถูกกฎหมาย ตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ สู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ดีต่อสุขภาพ ครอบคลุมอาหาร เครื่องดื่ม และนวัตกรรมยารักษาโรค พร้อมเตรียมเปิด “แซนด์บ็อกซ์” เพื่อการวิจัยและพัฒนาพืชกัญชงที่เกิดประโยชน์ต่อสังคม เปิดโอกาสให้นักศึกษา-ศิษย์เก่าเข้ามาเรียนรู้ และต่อยอดเชิงพาณิชย์ ฯลฯ สู่การผลักดันไทยให้เป็นศูนย์กลางพืชเศรษฐกิจใหม่ นับเป็นการตอกย้ำความเป็นเจ้าแห่งนวัตกรรมอย่างแท้จริง ทั้งนี้ พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “ยกระดับผลิตภัณฑ์กัญชง” สู่การเพิ่มทางเลือกอุตสาหกรรมอาหารและยา

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page