ประกาศสรรหาอธิการบดี สจล.

ประกาศการสรรหาอธิการบดี สจล.

ประกาศสรรหาอธิการบดี สจล.

และใบสมัครตำแหน่งอธิการบดี สจล.

รายงานความคืบหน้าการสรรหาอธิการบดี  คลิก

การประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี

คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี สจล. ประชุมครั้งแรกแล้ว เน้นความโปร่งใสและรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

 

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ได้มีการประชุมครั้งแรก โดยคณะกรรมการสรรหาฯ เน้นกระบวนการสรรหาที่มีความโปร่งใส และให้ความสำคัญกับการรับฟังความคิดเห็นของประชาคม สจล. โดยได้กำหนดขั้นตอนในการสรรหาและกรอบเวลาในการดำเนินการดังนี้

 

๑. วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ในวันและเวลาทำการ ของ สจล. เป็นช่วงเวลาการรับสมัครเข้ารับการสรรหาอธิการบดี โดยสมัครผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่ council@kmitl.ac.th โดยให้ระบุหัวเรื่อง “การสมัครอธิการบดี พร้อมระบุชื่อผู้สมัคร”

 

๒. คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ให้ความสำคัญในการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยได้เพิ่มระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นจากที่เคยดำเนินการอยู่เดิมเป็น ๒ วัน คือในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ และ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาคม สจล. อย่างทั่วถึง โดยจะจัดให้มีการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ร่วมกับคณะกรรมการสรรหาฯ

 

๓. วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการสรรหาฯ ประชุมตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสรรหา และพิจารณาหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

๔. วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการสรรหาฯ ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม

 

๕. วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ให้ผู้สมัครรับการสัมภาษณ์ และแสดงวิสัยทัศน์เพื่อเสนอแนวนโยบาย และแผนงานการบริหารสถาบันต่อคณะกรรมการสรรหาฯ โดยในวันดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาฯ จะมีการพิจารณากลั่นกรองรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีรวมทั้งพิจารณารายงานผลการดำเนินการสรรหาอย่างละเอียด

 

หลังจากวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ คณะกรรมการสรรหาฯ จะเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีพร้อมรายงานผลการดำเนินการสรรหาอย่างละเอียด เข้าที่ประชุมสภาสถาบันเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งสภาสถาบันจะได้คัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี โดยให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ แถลงวิสัยทัศน์ นโยบายและแผนงานการบริหารสถาบันเพื่อให้คณะกรรมการสภาสถาบันฯ พิจารณาต่อไป

 

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้เห็นชอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี จำนวน ๒ ฉบับแล้ว ได้แก่

ฉบับที่  ๑/๒๕๖๕ เรื่อง  กำหนดการในการดำเนินการสรรหาอธิการบดี

ฉบับที่  ๒ /๒๕๖๕ เรื่อง  หลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้สมควรได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี

 

โดยสถาบันจะนำประกาศทั้ง ๒ ฉบับไปประชาสัมพันธ์ ผ่านทาง website ของสถาบัน website ของสภาสถาบันและผ่านทางระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบัน   (e-office) ส่วนการประชาสัมพันธ์สู่ภายนอกสถาบันจะมีการจัดส่งประกาศดังกล่าวไปตามสถาบันอุดมศึกษาและสื่อต่างๆ

 

การดำเนินการสรรหาตามกำหนดการในประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕ เป็นการดำนินการภายใน ๖๐ วัน ซึ่งเป็นไปตาม ข้อ ๙ ของข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๒

 

รายละเอียดของประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ฉบับที่  ๑/๒๕๖๕ เรื่อง  กำหนดการในการดำเนินการสรรหาอธิการบดี

 

สำหรับหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้สมควรได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ดูรายละเอียดได้ที่ ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิกาบดี ฉบับที่  ๒ /๒๕๖๕ เรื่อง  หลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้สมควรได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี

 

อนึ่ง คณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภาสถาบัน จำนวน ๙ คน โดยมีนายศิวะ แสงมณี เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาฯ และประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งจากบุคคลภายนอกและภายในสถาบัน  โดยการแต่งตั้งได้ดำเนินการตามข้อบังคับสถาบันว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๒ และข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งสอดคล้องกับประกาศแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา

 

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕

ที่มา สำนักงานสภาสถาบัน

http://council.kmitl.ac.th/council2018/president/1-2565/

 

Share this page