ประกาศคณะกรรมการป้องกันและติดตามการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 34

Covid

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและติดตามการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 34

เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในปัจจุบัน

🔸 การดำเนินการในการจัดการเรียนการสอน ในสัปดาห์แรกของการเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2564 ระหว่างวันที่ 10 มกราคม 2565 ถึง วันที่ 14 มกราคม 2565 ให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ในทุกรายวิชา ทั้งรายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติการ

‼️การดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์ถัดไป ขอให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการป้องกัน และติดตามการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 32
 

Share this page