Skip to main content

ค่ายพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์

“ค่ายพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์”

โครงการ Xcer-SCIENCE@KMITL ✨

“ค่ายพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์”

สำหรับ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีกิจกรรมให้น้องๆได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้นจากภาควิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ สจล. เมื่อวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2565

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page